බිට්කොයින්, Ethereum තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය: BTC Surges by $2,000, Climbing Above $23,000 as Fed Hikes Bank Rate

බිට්කොයින්, Ethereum තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය: BTC Surges by $2,000, Climbing Above $23,000 as Fed Hikes Bank Rate

Crypto prices surged in today’s session, as markets continued to react to the Federal Reserve’s latest interest rate hike. The Fed opted to raise rates by 75 basis points (bps) for a second consecutive meeting. Bitcoin briefly rose above the $23K mark earlier in the day, with ethereum rallying to a fresh six-week high over the $1,600 mark.

බිට්කොයින්

බිට්කොයින් (BTC) was trading higher on Thursday, as prices rose following the latest interest rate hike from the Federal Reserve.

The move by the bank to boost the federal funds rate by 0.75% pushed bitcoin to an intraday high of $23,358.34 earlier in today’s session.

As of writing, this is the highest level BTC/USD has hit since last Friday, ජූනි 22, when prices were held close to a resistance level of $24,000.

Bitcoin, Ethereum Technical Analysis: BTC Surges by $2,000, Climbing Above $23,000 as Fed Hikes Bank Rate
BTC/USD – Daily Chart

Looking at the chart, earlier gains have somewhat eased, with some bulls opting to abandon their positions, as opposed to attempting to extend the uptrend, leading to bitcoin now trading at $22,949.05.

This may have occurred due to the fact that the 14-day relative strength index (RSI) collided with a ceiling of its own, at 57.

Should traders hope to push the token back above $23,000, this ceiling will need to be broken.

Ethereum

In addition to bitcoin, ethereum (ETH) was also in the green on Thursday, as prices moved past a key resistance level.

ETH/USD briefly broke out of its resistance point at $1,645 in today’s session, hitting a high of $1,666.88 in the process.

This was the highest price for ethereum since June 10, when prices were trading at a high above $1,800.

Bitcoin, Ethereum Technical Analysis: BTC Surges by $2,000, Climbing Above $23,000 as Fed Hikes Bank Rate
ETH/USD – Daily Chart

However, like bitcoin, earlier bullish momentum has given way as today’s session has progressed, with the token now trading at $1,619.57.

Looking at the chart, it now appears as if the earlier rally above the ceiling of $1,645 might be a false breakout.

In addition to this, the RSI is now tracking at 62.58, which is relatively near the next resistance point of 66, which might have prompted bulls to exit, thus avoiding the imminent obstacle.

Register your email here to get weekly price analysis updates sent to your inbox:

මෙම කතාවේ ටැග්

Could ethereum climb to a high of $1,700 by the end of the week? Leave your thoughts in the comments below.

Eliman Dambell

Eliman brings a eclectic point of view to market analysis, having worked as a brokerage director, retail trading educator, and market commentator in Crypto, Stocks and FX.
රූප ණය: ෂටර්ස්ටොක්, පික්සාබේ, Wiki Commons

වියාචනය: මෙම ලිපිය තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණි. එය මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට ඇති සෘජු දීමනාවක් හෝ ඉල්ලීමක් නොවේ, හෝ ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සඳහා නිර්දේශයක් හෝ අනුමත කිරීමක්, සේවාවන්, හෝ සමාගම්. Maximumhorrors.com ආයෝජන ලබා නොදේ, බද්ද, නීතිමය, හෝ ගිණුම් උපදෙස්. සමාගම හෝ කතුවරයා වගකිව යුතු නොවේ, සෘජුව හෝ වක්රව, කිසියම් අන්තර්ගතයක් භාවිතා කිරීම හෝ රඳා පැවතීම හේතුවෙන් සිදු වූ හෝ සිදු වූ බවට චෝදනා කරන ඕනෑම හානියක් හෝ අලාභයක් සඳහා, මෙම ලිපියේ සඳහන් භාණ්ඩ හෝ සේවා.

කියවන්න වියාචනය

බෙදාගන්න

ඔබ මඟ හැරී ඇති